תנאי שימוש באתר

השימוש באתר מדנט מכשור מדעי ובתכנים המוצגים בו הינו כפוף לתנאי תקנון זה. השימוש באתר מוצע לשימושך האישי, וזאת בתנאי שתקרא ותסכים לקבל את התנאים הכתובים בתקנון זה ללא כל שינוי. אם אינך מסכים לתנאי השימוש הרשומים בתקנון זה, כולם או מקצתם, אין באפשרותך לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא. 

מבוא:

למונחים המפורטים להלן, תהא בתקנון זה המשמעות המופיעה בצדן:

"האתר" – משמש ערוץ רכישה אלקטרונית באתר מדנט מכשור מדעי לרכישת ציוד מעבדתי.

"משתמש"- מי שגולש באתר, בהתאם להוראות תקנון זה ועושה שימוש בו. הפנייה בכל תכני האתר מנוסחת בלשון זכר ובכלל זה גם תקנון זה, הוא מטעמי נוחות בלבד ויש לראות בו מיועד לנשים וגברים כאחד. 

"האתר" יהיה רשאי להפסיק ו/או לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את פעילותיו ואת תנאי תקנון זה, וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

תנאי שימוש:

השימוש באתר ובשירות (על כל תכניו) כפוף לתנאי שימוש אלה (להלן: "תנאי השימוש"). אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה לפני השימוש באתר ותכניו, והתעדכן מעת לעת בשינויים הנעשים בהם.

כל שימוש באתר יהא כפוף בתניה יסודית להסכמתך וציות לכל ההוראות והתנאים דלהלן. עצם שימוש באתר ובתכניו מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו וגילך מאפשר לך לפי דין להתקשר בחוזה מחייב.

האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. 

תנאי השימוש המפורטים להלן מהווים את תנאיו של הסכם משפטי בינך ובין האתר ואתה מתחייב לציית להם בשימוש באתר ובתכניו.

בכל מקום שלא נאמר אחרת, כל שירות חדש באתר ו/או שינויים בתנאים לרבות כל מידע חדש באתר, גם אם אינם קיימים או מוצעים כיום, יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו. במקרה בו יתווספו שירותים נוספים לאתר, ייתכן ויהיו חלקים בהם ותצטרך להביע את הסכמתך הנפרדת לתנאים הנוספים המתחייבים מן השימוש בהם, אולם ככל שלא תתבקש לעשות כן, יחולו תנאי שימוש אלה ללא כל הודעה מוקדמת והנך מתחייב כי השנויים הנ"ל יחולו עליך והם יחייבו אותך.

 

השימוש באתר "מדנט מכשור מדעי" 

האתר מאפשר למשתמשים כדלקמן:

 1. לרכוש בדרך נוחה, מהירה וקלה ציוד ומכשור מעבדתי 
 2. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג מידע הכולל פרטים אודות המוצר.
 3. קבלת הודעות ועדכונים על מבצעים אירועים וכדומה.

 

מי רשאי לעשות שימוש באתר  

 1. בהסכמתך לתנאי תקנון זה אתה מאשר כי מתמלאים בכך כל אלה:אתה אדם שהוא בן 18 ומעלה אשר זכאי לבצע התחייבויות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, ואם לאו, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 2. אתה אדם כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. 
 3. במידה ואינכם עומדים בתנאים בסיסיים אלו, אינכם רשאים לעשות שימוש באתר ואתם מתבקשים לצאת ממנו לאלתר.

בביצוע הצעה לרכישת סחורה, הנך מסמיך אותנו ו/או מי מטעמנו במפורש לבצע בדיקות אשראי, ובמקום בו האתר חש צורך, להעביר או לקבל מידע (כולל מידע עדכני) אודותיך לצד שלישי או אודותיך מצד שלישי, לרבות (אך לא רק) את מספר כרטיס האשראי שלך/מספר כרטיס החיוב שלך או דוחות האשראי שלך, הכל כדי לוודא שזהותך נכונה, בכדי לאמת את כרטיס האשראי/כרטיס החיוב שלך, להשיג אישור ראשוני של כרטיס האשראי/כרטיס החיוב שלך וכדי לאשר את הרכישה.

 

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור 

 1. האתר נועד לשימוש פרטי ורכישות אישיות בלבד וכל שימוש מסחרי בו הינו אסור. לדוגמא, אינך רשאי להציע את המוצרים לצדדים שלישיים למטרות מסחריות, למכור ו/או להציע את המוצרים, להשכירם ולהעמידם לרשות הציבור או לשלבם בתוך חנות ו/או חברה ו/או שירותים שלך או של אחרים.
 2. השימוש באתר מוגבל לשימוש התואם לכל הוראות חוק או דין חל, לרבות כל דין הנוגע לזכויות כלשהן (ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות פרסום או פרטיות, סודיות וזכויות סימני מסחר) של אחרים.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור לעיל הנך מתחייב בזה שלצורך השימוש, הרכישה והעיון באתר ובתכניו, אתה מתחייב שלא לעשות שימוש באתר לשום מטרה בלתי חוקית ולשום מטרה אסורה על פי התניות שלהלן:

9.1 לא תתחזה לאדם או גוף כלשהו, ו/או תמסור מידע שאיננו נכון במלואו.

9.2 לא תטעין מידע שאיננו נכון או איננו חוקי.

9.3 לא תטעין כל מידע המכיל וירוס מחשב או כל קוד אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר בשימוש האתר ו/או של כל משתמש אחר.

9.4 לא תעתיק, תשכפל, תשנה, תפיץ, תעביר, תציג בפומבי, תוציא לאור או תיצור נגזרות של חלק כלשהו של האתר ו/או השירות ו/או המוצר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אתה לא תשנה, תעבד, תעתיק, תישאב מידע, תתאים, תתרגם, תבצע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר.

9.5 לא תפגע בכל דרך שבזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר.

9.6 לא תשתמש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, לשלוף, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור המתכנן לחשוף מאגרי המידע שבאתר.

9.7 לא תתערב ו/או תפריע לגישה לאתר, לשימוש בו ולהנאה ממנו על ידי אחרים, לרבות לפעולות השרת ורשת המחשבים המאפשרים את האתר.

9.8 לא תיגש או תנסה לגשת לחלקים באתר אשר אינם פתוחים לשימוש הציבור.

9.9 לא תכניס באתר שינויים כלשהם.

 

קניין רוחני: 

 1. זכויות קניין רוחני באתר ותוכנו, לרבות כל הטקסטים, החומרים והתמונות והמוצרים (להלן: "התוכן"), שייכים לאתר "מדנט מכשור מדעי"למעט אם צוין אחרת, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית. מובהר כי האתר ותכניו כאמור, הסימנים המסחריים, הסמלים המסחריים וסימני השירות המוצגים באתר (כולם יחד להלן: "סימני המסחר") הינם סימני מסחר רשומים ובלתי רשומים של אתר "מדנט מכשור מדעי". השימוש שנעשה באתר ובתכניו, בסימני המסחר שלו ובזכויות קנייניות אחרות הינו שימוש שנעשה ברשות של האתר. השימוש שנעשה באתר ובתוכן הינו "כפי שהוא" ("AS IS") ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו. נוסף על כך, לא ניתן להשתמש בתוכן, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מראש ובכתב של האתר. 
 2. השימוש שלך באתר ובתכניו אינו מעניק לך זכויות ביחס לכל זכות יוצרים, עיצובים, סימני מסחר וכל קניין רוחני אחר וזכויות מהותיות המתייחסות לתוכן אתר " מדנט מכשור מדעי" כל תוכן כזה כולל סימנים מסחריים של צדדים שלישיים, עיצובים, וזכויות קניין רוחני קשורות שמוזכרות או מוצגות באתר זה מוגנות על ידי קניין רוחני לאומי, חוקים אחרים ואמנות בינלאומיות. מותר לך להשתמש בתכנים המורשים בלבד באופן מפורש על ידי אתר " מדנט מכשור מדעי" ו/או מורשה הצד השלישי שלה. כל העתקה או הפצה של התוכן המפורט לעיל אסורה ועלולה לגרום לתביעות אזרחיות ופליליות. בלי לגרוע מהאמור לעיל, העתקה ושימוש בחומרים המפורטים לעיל לכל שרת אחר, מיקום או תמיכה לפרסום, העתקה או הפצה, הינה אסורה במפורש.  

מדיניות פרטיות:

 1. בהסכמתך לתנאי שימוש אלה אתה מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות של האתר ו/או השירות שניתן באמצעותו והם מקובלים עליך ואתה מסכים לכל האמור בהם.
 2. האתר יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתמש כאמור לעיל בהתאם להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והמשתמש נותן הסכמתו לשימוש זה. יחד עם זאת, אתר "מדנט מכשור מדעי" עושה כמיטב יכולתו כדי להגן על שלמות המידע המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות.
 3. כאשר הנך מבצע הזמנה, הנך נדרש להזין את הפרטים האישיים שלך, ומשכך הזנת פרטיך מהווה הסכמתך לאיסוף נתונים אישיים אלה. כאשר מתקבלת הזמנה אצלנו, אנו צריכים להחזיק במידע האישי הכולל את שמך, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, כתובת הבית, משלוח וכרטיס האשראי / מקור חיוב אחר, כך שנוכל לעבד ולבצע את ההזמנה שלך. בנוסף, אנו עשויים לקבל מידע עקב בדיקות אימות או זהות. 
 4. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר – Cookies
  (להלן גם: "עוגיות"). כאשר הנך משתמש, מציג, נכנס, מדפדף או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים מושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידך. מידע זה יהיה בצורת "Cookie" שהוא פיסת מידע שמאוחסן בכונן הקשיח של המחשב שלך ו/או האמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידך ועל ידי דפדפן האינטרנט שהנך גולש בו אשר עוקב אחר התנועות שלך בתוך אתרים. רוב הדפדפנים מוגדרים באופן אוטומטי לקבל "עוגיות" אך קיימת אפשרות לשנות את ההגדרות של הדפדפן כך שהוא יקבל או ידחה "עוגיות". אם תבחר שלא לקבל "עוגיות", תוכל עדיין להשתמש ברוב היישומים של אתר האינטרנט שלנו, ובכלל זה את היכולת לרכוש פריטים. 

 

ביצוע רכישות באתר


 1. התאמה בין תצלומי המוצרים המופיעים באתר לבין המוצרים המסופקים ללקוח 

התמונות המופיעות במודעות הפריטים הינן לשם ההמחשה בלבד. האתר משקיע מאמצים רבים במטרה להבטיח את צבעי הפריטים ו/או עיצוב הפריטים ו/או גווני הפריטים המופיעים בתמונה שבמודעת הפריט ישקפו את אלו הקיימים בפריט אשר יסופק ללקוח בפועל. למרות זאת בשל בעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב ברזולוציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכדומה, יתכנו שינויים ואי-דיוקים מסוימים. עם קבלת תקנון זה הנך מסכים כי  בכל מקרה של טעות ו/או אי-דיוק כזה או אחר, אשר יופיעו באתר זה לרבות זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, במחירו, וכל כיוצא בזה, האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל הזמנה שמקורה בטעות כאמור. 


מדיניות מחירים ושיטות תשלום

 

 1. המחיר באתר מוצג במטבע שקל ישראלי ואינו כולל מע"מ (שיעור המע"מ יחושב בהתאם לחוק במועד חיוב ההזמנה). האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל עת, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המופיעים באתר ללא כל הודעה מראש. רכישה דרך האתר תתבצע על ידי שליחת הזמנה דרך האתר, נציגנו יחזור למזמין להמשך ביצוע ההזמנה ברכישה טלפונית.
 2. רכישה טלפונית– קבלת כלל האישורים הדרושים מהבנק או מחברת האשראי של המזמין הינם בבחינת תנאי מוקדם לביצוע רכישה באמצעות האתר. הפריט יסופק לכתובתו של המזמין רק לאחר קבלת האישורים האמורים.
 3. המחירים באתר כוללים את המיסים בארץ המוצא אולם ככל ובארץ היעד ישנו מיסוי הדבר יהיה באחריות הרוכש ועליו לבצע את הבדיקות לכך בטרם ביצע את ההזמנה.
 4. דמי המשלוח כפי שמעודכנים באתר מעת לעת הינם עבור משלוח פנים ארצי ויחויבו בכול הזמנה מתחת לסכום של 500 ₪.

 

זמינות הפריטים

 1. פריטים ושירותים המוזכרים באתר יסופקו על ידו, בתנאי שהם מצויים במלאי בעת ביצוע ההזמנה. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, את ייצורו של פריט כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה על ידו והנכם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

מובהר כי גם לאחר הזמנת פריט על-ידי המזמין יתכן מצב שהמוצר לא יהיה במלאי. כמו כן, למזמין עומדות אחת משלושת האפשרויות הבאות, לשיקול דעתו:

 1. ביטול ההזמנה.
 2. המתנה עד חידוש המלאי.
 3. הזמנת מוצר חלופי.

לעניין זה לא תשמע כל טענה מאת המזמין כלפי האתר. האתר מתחייב לעדכן באופן מוקדם ככל הניתן, לאחר ביצוע ההזמנה, כי המוצר איננו במלאי.

 1. ייתכן ואף סביר להניח שפריט/פריטים שהזמנת יוזמנו גם על ידי לקוחות אחרים, כך שבבעלות אותם מזמינים יהיה העתק מדויק של הפריט/פריטים שאתה הזמנת. לכן מובהר כי האתר איננו מתחייב לספק לך מוצר יחידי במינו, וסביר להניח שלקוחות נוספים של האתר יהיו בעליהם של העתקים מהפריט/פריטים שקיימים בבעלותך.

 

אישור הזמנה

 1. האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל את הזמנתך במקרים דוגמת הבאים (רשימה בלתי ממצה): לא ניתן לקבל אישור לתשלום, כאשר חלות הגבלות על משלוח מוצר מסוים, כאשר המוצר שהוזמן אזל במלאי, או שאינך עומד בתנאי הזכאות אשר מהווים תנאי מקדים לרכישה באמצעות האתר.
 2. אם הפריטים שהזמנתם אזלו מהמלאי, למרות שהם מופיעים באתר, או שחברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובכם, לא יהיה האתר חייב לספק לכם את הפריטים שהזמנתם. במקרה זה, הודעה מתאימה תישלח לכתובת המייל ואמצעי החיוב שהוזן לצורך הרכישה לא יחויב.
 3. האתר רשאי לסרב למכור מוצר ו/או לא לבצע עם הרוכש עסקה מכל סיבה שהיא ו/או לסרב להעניק שירות בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מנהלי האתר. האתר לא יישא בכל אחריות כלפי הרוכש או כלפי כל צד שלישי בשל הורדת סחורה כלשהי מהסחורה המוצעת באתר ו/או בשל כל סחורה שכבר נמכרה, הסרה של חומרים, תכנים או שירותים כלשהם מהאתר.

 

ביטול רכישה, החזרת מוצרים והחזר כספי

 1. על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, רוכש רשאי לבטל רכישת מוצר בהודעה בכתב (לרבות באמצעות בדואר אלקטרוני). 
 2. את בקשת הביטול יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת info@medent.co.ilעל ההודעה לכלול את פרטי הרוכש, פרטי העסקה ופירוט עילת הביטול. האתר רשאי שלא לקבל בקשה שלא תשלח כאמור לעיל.
 3. האתר רשאי להסכים לביטול העסקה אך ורק במידה ולא נעשה שימוש במוצר והוא לא נפגם.
 4. הרוכש רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14-ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. מוצר ביבוא מיוחד ו/או בייצור מיוחד על פי מידות או דרישות מיוחדות אינו ניתן להחזר או ביטול.
 1. החזר כספי יתבצע תוך 7 ימי עסקים לכל המאוחר מיום קבלת המוצר אצל האתר.
 2. יודגש כי עלות המשלוחים חזרה והביטוח של המוצר הינו באחריות הצרכן ועל חשבונו.
 3. במידה והמוצר ניזוק בשל שימוש שאינו נכון של הרוכש, אזי האתר לא חייב להחזיר את הכסף לרוכש.
 1. עבור החזר כספי יגבו דמי ביטול בשיעור 5% אחוזים ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם. 

 

 1. אחריות
 1. על כל מוצר הנקנה באתר תינתן אחריות מלאה על כל מקרה של פגם בחומר ו/או בייצור בהתאם למדיניות החברה (עשוי להשתנות ממוצר למוצר).
 2. האחריות אינה כוללת נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר במוצר ו/או בלאי סביר
 3. טיפול במוצר על ידי מי שאינו מורשה על ידי החברה ישחרר את החברה מאחריות ומתן שירות.

 

 1. ביטוח ומשלוח:

האתר מבטח כל רכישה כל זמן שהמוצר נמצא במשלוח, עד שהוא מועבר לכתובת המשלוח שציינת. הלקוח המזמין נדרש לחתום על כל קבלה של סחורה שמועברת לו, בנקודה בה הסחורה עוברת לאחריותו. אם ציינת נמען שאינו למטרות משלוח (לדוגמא בעת משלוח מוצר כמתנה), אזי אתה מקבל את חתימתו של המקבל כעדות וכראייה להגעתו התקינה של המשלוח ליעדו, והנך רואה באתר כמי שהשלים את חלקו בעסקה, והאחריות לסחורה מרגע זה עוברת ללקוח באותה הדרך. שים לב שאנו שואפים לשגר את כל ההזמנות שבמלאי תוך 6 ימי עסקים. הזמנת מוצרים שאינם במלאי יוזמנו במיוחד מהספק בחו"ל ויסופקו בין 5-7 שבועות. מטרתם של זמני האספקה המשוערים הם לשמש כאינדיקציה בלבד, ויחלו ממועד משלוח. האתר אינו אחראי לעיכובים שנגרמו על ידי תהליכי שחרור ממכס במדינת היעד.

 

שיפוי

 1. ככל ומשתמש באתר יעשה שימוש בלתי חוקי בתכנים שבאתר ו/או יפר את תנאי השימוש באתר, יפצה הוא באופן מלא את מנהלי האתר באופן מידי על פי דרישה וכנגד כל ההתחייבויות, תביעות, הוצאות, נזקים והפסדים, לרבות שכ"ט עורך דין, הנובעים מכל הפרה של תנאי השירות על ידי המשתמש באתר.
 2. האמור בפסקה שלעיל מטיל אחריות על משתמש באתר גם במקרים הבאים, מבלי לגרוע מאחריותו בנושאים אחרים:

 

מערכת היחסים בין האתר ובין משתמשיו

 1. המשתמש באתר ומסכים ומצהיר כי רכישה באתר של מוצר אינה מקנה לו שום זכות לרבות שותפות, יחסי עובד מעביד או יחסי שליחות בינו לבין האתר, כמו המשתמש באתר לא יציג עצמו כנציג, סוכן או עובד של האתר, והאתר לא יהיה אחראי לכל מצג, מעשה או מחדל של המשתמש באתר.

 

פרסומות ומידע מסחרי

 1. האתר רשאי ליצור עם המשתמש קשר, מעת לעת לטובת האתר ומימוש מטרותיו, יצירת קשר יכולה להתבצע באמצעות דואר אלקטרוני, שיחת טלפון, מסרון שישלח לטלפון הנייד ומשלוח מכתב לכתובת המגורים. ובאישורך את התקנון הינך מאשר למועדון לשלוח לך תוכן פרסומי ושיווקי באמצעים כאמור. 
 2. האתר וכל המעורבים בו אינם אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם מהשימוש בכל מידע ו/או תוכן מסחרי המוצג באתר מטעם מפרסמים בו ו/או המידע המוצג בכל אתר אינטרנט חיצוני אשר קיים אליו קישור(HYPERLINK) מכל אתר אינטרנט חיצוני אשר קיים בו קישור אל האתר, לרבות הפרת זכויות יוצרים אשר נגרמה על ידי מי מאתרים חיצוניים אלו ו/או הספקים המפרסמים באתר זה.
 3. עצם פרסום המידע ו/או התוכן המסחרי באתר אינו מהווה עידוד או המלצה למשתמש לעשות שימוש ו/או לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר מטעם המפרסמים החיצוניים לאתר; הביקור או הרכישה שלך באתרים אלו ו/או כל עסקה שתבצע מולם כל גורם שלישי המפרסם באתר הינם על אחריותך בלבד. האתר או מפעיליו לא נושאים באחריות לאף עסקה אשר תתבצע מול צד שלישי באמצעות אתר זה ואינם נושאים באחריות לה ו/או לתוצאותיה, אף  אם שימשו כמתווכים בעסקה זו.

 

הסרה או הגבלה של תכנים מפרים באתר

 1. ככל שימצא באתר חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי ו/או לא מוסרי, פוגע באופן כלשהו באוכלוסיות שונות בחברה ובכלל אתה מתבקש להודיע לנו על כך בדחיפות בכתובת הבאה: כתובתדואל: info@medent.co.il

 

הפעילות שלך 

 1. המשתמש באתר יהיה אחראי באופן אישי לשימושו באתר ועבור כל התקשורת ופעילות שלו עם אתר זה. לאתר תהיה הזכות למנוע ו/או להגביל את השימוש של המשתמש באתר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

הגבלת אחריות

 1. השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה. האתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר המוצרים הנמכרים או התאמתם לצרכיך
 2. האתר אינו מתחייב שהשימוש בו לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יהיה נקי מטעויות, יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות בחומרה, בתוכנה ו/או קווי התקשרות לאתר.
 3. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי האתר לא יישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, במקרה שלא עלה בידך להירשם לאתר או לרכוש מוצר באמצעותו בשל תקלה או הפסקה או שיבוש כלשהו בתקינות פעילותו של האתר.

 

שונות

כותרות הפרקים מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות התקנון.

רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות בו יהוו ראיות לכאורה לנכונות הפעולות.

במקרה שייקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מהוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות של תנאי השימוש אלה לעמוד בתוקפן.

דיני מדינת ישראל יחולו על כל עניין הנובע משימוש באתר, תנאי שימוש אלה, וכל דבר ועניין. סמכות השיפוט היחידה והבלעדית תהיה נתונה לבתי המשפט בבאר-שבע.

הנך מוזמן לפנות לטלפון המופיע באתר 072-3950508 בכל שאלה או תגובה בנוגע לאופן השימוש בו ובתוכנו.

דילוג לתוכן